ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8390
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Έργο υποστήριξης διεθνών συνεργασιών ΙΠ&Τ με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα» (Ε-1660), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ ‘Δ’ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

 • Department of Computer Science and Engineering at the University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu)
 • Department of Computer Science at the University of Houston (UH), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/)
 • Department of Computer Science and Engineering at the University of North Texas (UNT), ΗΠΑ (http://www.cse.unt.edu)
 • Faculty of Computer Science at the Dalhousie University (DAL), Καναδάς (http://www.cs.dal.ca/)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τόσο τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", όσο και τα αντίστοιχα κριτήρια των ξένων Πανεπιστημίων. Η διδακτορική έρευνα θα εκπονείται σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα σε κάθε ένα από τα Ιδρύματα. Το πρόγραμμα προβλέπει παραμονή τουλάχιστον 18 μηνών στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος".

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά την κάλυψη έξι (6) θέσεων (2 στο UTA, 1 στο UH, 2 στο UNT, 1 στο DAL) στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές. Για κάθε θέση δίνονται τα Πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή, ο υπεύθυνος Ερευνητής του ΙΠ&Τ για επιπλέον πληροφορίες για το αντικείμενο της θέσης. Επίσης δίνονται τα στοιχεία επικοινωνίας για τους υπεύθυνους Καθηγητές για κάθε Πανεπιστήμιο.

Θέση

UTA

UH

UNT

DAL

Ανάλυση μέσω οπτικοποίησης κειμενικών δεδομένων (visual text analytics)
Β.Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

 

 

 

 

X

Ανάλυση συναισθήματος καιυποκειμενικότητας από κειμενικά δεδομένα (sentiment and subjectivity analysis from textual data)
Β.Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

 

 

 

X

 

Ανάλυση κοινωνικών δικτύων (social
networks analysis)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

 

 

 

X

 

Σύντηξη πληροφορίας και αναγνώριση
γεγονότων (data fusion and event
recognition)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

 

X

 

 

X

 

Ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
(Big data analytics)
Β.Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

 

X

 

 

 

Τεχνητή Δημιουργικότητα
(Computational creativity)
Β.Καρκαλέτσης (vangelis@iit.demokritos.gr)

 

X

 

 

 

Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα εικόνας,
video
Σ. Περαντώνης (sper@iit.demokritos.gr)

 

X

 

 

X

 

Βιο-πληροφορική και ιατρική
πληροφορική (Bio-informatics and
medical informatics)
Γ. Παλιούρας (paliourg@iit.demokritos.gr)

 

 

X

 

 

 

UTA

Prof. Fillia Makedon (http://www.cse.uta.edu/makedon/, http://heracleia.uta.edu/)

UH

Prof. Ioannis Kakadiaris (http://cbl.uh.edu/)

UNT

Prof. Barrett Bryant (http://www.cse.unt.edu/~bryant/)

DAL

Prof. Evangelos Milios (http://web.cs.dal.ca/~eem/)

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:

 • κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης, του εσωτερικού ή ισοτίμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ,
 • φοιτητές Πολυτεχνικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούνιο 2014,
 • μεταπτυχιακοί φοιτητές, που πρόκειται να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούνιο 2014.

Η υποτροφία είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων μαζί με μια φωτογραφία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται έως και τις 8/11/2013 με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

i. Στο Τμήμα Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-15:00)

ii. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραφείο Εκπαίδευσης
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ και Νεαπόλεως,
Τ.Θ. 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής
(Επιστολές οι οποίες φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μετά την 8/11/2013 δεν θα γίνουν δεκτές)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 8/11/2013 τα εξής:

 • Αντίγραφο πτυχίου (και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου) ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.
 • Αναλυτική βαθμολογία.
 • Εκτεταμένη περίληψη (περίπου 5 σελίδες) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (προπτυχιακού επιπέδου ή σε επίπεδο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης). Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει τους στόχους και το αντικείμενο της εργασίας, τα αποτελέσματά της και τις προοπτικές της.
 • Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, στα Αγγλικά, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους
 • Βιογραφικό σημείωμα στα Αγγλικά συνοδευόμενο από δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.

Όσον αφορά τα κριτήρια των Πανεπιστημίων (βλ. σχετικές πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του ΙΠ&Τ http://www.iit.demokritos.gr/), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματικό σημείωμα με τις ενέργειες που έχουν κάνει για να ικανοποιήσουν τα κριτήρια αυτά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξετάσεις για την Αγγλική γλώσσα.

Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από επιτροπή του Ινστιτούτου σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Τα ονόματα των υποψηφίων που θα προκριθούν με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ανακοινωθούν στις 22/11/2013. Μεταξύ αυτών των υποψηφίων θα γίνει και η τελική επιλογή για τη χορήγηση των υποτροφιών. Όσοι προκριθούν για τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θα κληθούν να παρουσιάσουν προφορικά τις διπλωματικές/πτυχιακές τους εργασίες στο Ινστιτούτο στις 25-29/11/2013. Μετά από την κάθε παρουσίαση θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη.

Η εξεταστική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, το περιεχόμενο και την παρουσίαση της διπλωματικής / πτυχιακής εργασίας, καθώς και την παρουσία τους στην συνέντευξη θα καταρτίσει πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων. Θα επιλεγούν οι πρώτοι ανά κατεύθυνση, εφόσον συγκεντρώνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με 6,5 / 10.

Περιγραφή της θεματικής περιοχής στην οποία θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (ενότητα «θέσεις εργασίας»): http://www.iit.demokritos.gr

Πληροφορίες:
- Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
(Δρ Β. Καρκαλέτσης, τηλ: 210 650 3197, e-mail: vangelis@iit.demokritos.gr )

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1660), ο αρμόδιος για πληροφορίες (Β. Καρκαλέτσης) και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs435.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά