ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16-10-2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-8283
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (εγκαταστάσεις Πύλου), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Online Optical Probes for Quality Control and Safety Assessment of Olive and Other Edible Oils» Ε1750 - «Συνεργασία 2011 - Συμπράξειςπαραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, αποφοίτου ΤΕΙ, Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού στο θεματικό πεδίο «ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οπτικών συσκευών για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου». Η σύμβαση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης. Ο επιτυχών υποψήφιος θα κληθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις του Ι.Π.Σ.Φ. στη Πύλο Μεσσηνίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

  • 3-ετής τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και έλεγχο ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για οπτικούς ανιχνευτές πειραμάτων σωματιδιακής φυσικής. Συντελεστής  βαρύτητας 0,7.
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Συντελεστής βαρύτητας 0,3.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 01-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Γεώργιο Σταυρόπουλο, στο τηλέφωνο 27230-23300 και στο e-mail: stavrop@inp.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης , ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs431.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Μαρίνα Κ. Φονταρά