ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 14/10/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-8156
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες» Ε 1799 (αρ.πρωτ. 3765/9-4-2013 – κωδικός πρότασης ERC-14 – απόφαση χρηματοδότησης 6077/31-5-2013) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) θέσεις εξωτερικών ερευνητικών  συνεργατών, ως εξής:

1) Μία θέση επιστημονικού συνεργάτη για να υποστηρίξει τις προσπάθειες σάρωσης βιβλιοθηκών υποστρωμάτων και πιθανών αναστολέων συμπεριλαμβανομένων ουσιών από φαρμακευτικές συλλογές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):

1. Πτυχίο Χημείας ή Βιοχημείας (Βαθμός, 10%)
2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι σε Βιοεπιστήμες (10%)
3. Τουλάχιστον 5 ετής εμπειρία στις παρακάτω εργαστηριακές τεχνικές, που να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (35%):
- Κυτταροκαλλιέργειες
- Παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών
- In vitro βιοχημικές δοκιμασίες δραστικότητας μικρών μορίων
- Κυτταρικές δοκιμασίες δραστικότητας μικρών μορίων
- Γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της φαρμακευτικής χημείας
4. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, 20%).
5. Δύο συστατικές επιστολές (10%).
6. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel, 5%).
7. Συμμετοχή του υποψηφίου σε επιστημονικές δημοσιεύσεις (10%).
8. Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληροί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2) Μία θέση υποψήφιου διδάκτωρα για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων με νέες ομάδες δέσμευσης ψευδαργύρου ως πιθανοί αναστολείς των αμινοπεπτιδασών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):


1. Πτυχίο Χημείας (βαθμός, 10%).
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης που να παρέχει δυνατότητα εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικού σχολής θετικών επιστημών Ελληνικού Πανεπιστημίου (M.Sc, 10%).
3. Εμπειρία στο σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον χαρακτηρισμό και την βιολογική αξιολόγηση συνθετικών μορίων (35%).
4. Βασικές γνώσεις βιοχημείας (5%)
5. Εμπειρία εργασίας σε ομαδικό διεπιστημονικό περιβάλλον. Εποικοδομητική επικοινωνία με επιστημονικό προσωπικό από διαφορετικούς κλάδους (προσωπική συνέντευξη, 25%).
6. Δύο συστατικές επιστολές (10%)
7. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και των απαιτούμενων υπολογιστικών προγραμμάτων (ChemDraw, Word, PowerPoint, Excel, 5%).
8. Τελική πρόσληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην περίπτωση που ο/η επιστήμονας πληρεί τις προϋποθέσεις εργασίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι θέσεις είναι διαθέσιμες άμεσα. Η διάρκεια των συμβάσεων έργου θα είναι για 12 μήνες, ανανεώσιμες ως 28 μήνες ή τη λήξη του έργου.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης και πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης, κατόπιν αίτησης τους μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Κέντρου, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 11-11-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ευστράτιο Στρατίκο, στο e-mail: stratos@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έργο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs429.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf