ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 07/10/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος C2Learn "Creative Emotional Reasoning Computational Tools Fostering Co-Creativity in Learning Processes" (Ε1753) με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη στη σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών προσωποποίησης.

Απαιτούμενα προσόντα:

- Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Εμπειρία σε εφαρμογές προσωποποίησης και μοντελοποίησης χρήστη (user modeling)
- Εμπειρία σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, γλώσσα προγραμματισμού Java, REST APIs, JQuery Framework, CSS, HTML.
- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας


Επιθυμητά προσόντα:

- Γνώση για παραμετροποίηση Tomcat Server 
- Εμπειρία σε έργα ανοιχτού κώδικα και αντίστοιχες ροές συνεργατικής συνεισφοράς (π.χ., github workflows).
- Προϋπηρεσία σε διαχείριση ομάδων έργων (Project team management)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-11-2013, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έργο, το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Β. Καρκαλέτσης).

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs425.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf