ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 20/09/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΤο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη, η/ο οποία/ος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του υποέργου «Κατασκευή αποθετηρίου και διεπαφή με διαδικτυακές γλωσσικές υπηρεσίες» (E1793) του έργου «Εθνική Ερευνητική Υποδομή CLΑRIN-EL» της κατηγορίας πράξης «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ – Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» και όπου η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω.

Μία (1) θέση Έρευνας σε ανάπτυξη  εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας. Απαιτούμενα προσόντα:

- Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής.
- Εμπειρία στην ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών γλωσσικής τεχνολογίας.
- Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδραστικών διεπαφών Web (HTML5)
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης.
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-10-2013, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gram_skel@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έργο, το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες (Β. Καρκαλέτσης).

Το Ινστιτούτο Π&Τ του ΕΚΕΦΕ «Δ» διατηρεί το δικαίωμα της μη πλήρωσης της υπό προκήρυξη θέσης εφόσον οι υποψήφιοι δεν πληρούν τις απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων προϋποθέσεις ή/και οι ανάγκες των έργων αλλάξουν.

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs424.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf