ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/09/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Eργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, η/ο οποία/ος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης. Τα προσόντα προσδιορίζονται παρακάτω:

- Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

- Επιθυμητή προϋπηρεσία σε θέση διοικητικής υποστήριξης ή ανάλογης θέσης

- Άριστη γνώση της Αγγλικής (προφορική και γραπτή)

- Πολύ καλή γνώση στο χειρισμό εφαρμογών του MS Office (word, excel κ.λ.π.)

- Καλή γνώση τεχνολογιών web

- Επικοινωνιακά και οργανωτικά προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούνται όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση, πτυχίο ΑΕΙ & αγγλικής γλώσσας) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 30/09/2013: gram_skel@iit.demokritos.gr (Χριστιάνα Αρμενιάκου).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών θα κληθούν σε προγραμματισμένες συνεντεύξεις.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs420.pdf
Αίτηση: Αίτηση_SKEL.doc