ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01/08/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6517
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος /έργου «KM3Net Studies (Deep Sea Facility in the Mediterranean for Neutrino Astronomy and Associated Sciences)» (ΕΕ 1795), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για άλλους 24 μήνες , ως εξής:

Μια (1) θέση Μηχανοτεχνίτη/μηχανουργού.

Ειδικότερα θα είναι υπεύθυνος για όλα τα πλωτά μέσα του Ινστιτούτου, θα έχει την ευθύνη χειρισμού και επιμέλειας των οχημάτων του Ινστιτούτου που βρίσκονται στην Πύλο, θα συμμετάσχει στις κατασκευές και δοκιμές  μηχανουργικών κατασκευών σχετικών με επιστημονικά όργανα  μέτρησης κλπ.

θα συμμετάσχει σε όλες τις προβλεπόμενες θαλάσσιες επιχειρήσεις του Ινστιτούτου (ποντίσεις και ανελκύσεις ανιχνευτών, επιστημονικών οργάνων, κλπ.

θα έχει την ευθύνη, συντήρηση, επιμέλεια και χειρισμό υπερβαρικών  θαλάμων (σε πιέσεις έως 600 atm)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Λυκείου). 

Άλλα  προσόντα που θα ληφθούν θετικά υπόψη είναι:  Εργασιακή εμπειρία στα Ευθύνη και συντήρηση πλωτών μέσων, Ευθύνη, συντήρηση, επιμέλεια και χειρισμό οχημάτων,

Συμμετοχή σε κατασκευές/δοκιμές  μηχανουργικών κατασκευών σχετικών με επιστημονικά όργανα μέτρησης κλπ, Συμμετοχή σε θαλάσσιες επιχειρήσεις (ποντίσεις και ανελκύσεις ανιχνευτών, επιστημονικών οργάνων, κλπ).   Στοιχειωδης γνώση της  αγγλικής γλώσσας,

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 26-08-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρ. Π. Ραπίδη στο τηλέφωνο: 210-6503521 (κινητό 6947972491) και στο email:  rapidis@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1795), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs415.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf