ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01/08/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6523
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων & Βιοτεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος (Ε-1772) «Νέες Προσεγγίσεις στο Μετασχηματισμό Εντόμων» (Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση κατόχου διδακτορικής διατριβής ή υποψήφιου διδάκτορα που εκπονεί διδακτορική διατριβή, ο οποίος δεν έχει καμία μορφής σχέση εργασίας με πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ή ιδιωτικό φορέα. Η ηλικία του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40 έτη.

Το ερευνητικό θέμα αφορά την κατασκευή μπακουλοϊων-φορέων που περιέχουν κασέτες μετάθεσης PiggyBac (τεχνικές μοριακής βιολογίας) και την χρήση τους για μετασχηματισμό του μεταξοσκώληκα (ενέσεις σε νύμφες και αυγά).

Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς και σύντομο υπόμνημα για τα προσόντα και την εμπειρία τους μέχρι 30-8-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Luc Swevers στο τηλέφωνο: 210-6503681 και στο email: swevers@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1772), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs414.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf