ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 31/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6489
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Development & demonstration of management plans against -the climate change enhanced- invasive mosquitoes in S. Europe» - "CONOPS»  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, με τα εξής προσόντα:

- Απόφοιτος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Μηχανικός Περιβάλλοντος κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος
- Εμπειρία σε χρήση παγκόσμιων κλιματικών μοντέλων και κατά προτίμηση του μοντέλου GISS GCM που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου
- Εμπειρία στη μεθοδολογία δυναμικής μείωσης κλίμακας από παγκόσμια κλιματικά μοντέλα (downscaling)
- Εμπειρία στη χρήση μετεωρολογικών μοντέλων και κατά προτίμηση του μοντέλου WRF που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου
- Εμπειρία σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Ικανός αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και συγγραφή τεχνικών εκθέσεων θα συνεκτιμηθεί θετικά

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 6-9-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αθανάσιο Στούμπο, στο τηλέφωνο 210-6503447 και στο e-mail: stubos@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs413.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf