ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 01/08/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6521
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «P.BROCA – Ακραίοι Φαινότυποι καρκίνου μαστού - ωοθηκών: ανάλυση όλων των εξονίων του γονιδιώματος σε περιπτώσεις εμφάνισης σε πολύ νέα ηλικία» - ΑΡΙΣΤΕΙΑ (ΕΣΠΑ), (Ε-1740), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση υποψήφιου διδακτορα, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι είκοσι (20) μήνες, ως εξής:

Αντικείμενο θέσης: Πληροφορική η Βιοπληροφορική

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

1. Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογία, Γενετικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Υπολογιστων ή συναφών επιστημών
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
3. Εμπειρία σε τεχνικές βιοπληροφορικής ανάλυσης
4. Άριστη γνώση υπολογιστών και Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 20-9-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Δρακούλη Γιαννουκάκο, στο τηλέφωνο 210-6503936 και στο e-mail: yannouka@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1740) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs412.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf