ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 31/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6484
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Rare Earth Free Permanent Magnets» (Ε-1705), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση ολικής ή μερικής απασχόλησης για τη διοικητική υποστήριξη στη διαχείριση του εν λόγω προγράμματος. Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη διοικητική διαχείριση προγραμμάτων ΕΕ, γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας και χρήση προγραμμάτων Η/Υ όπως Word, Excel, Power point κλπ.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-8-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Δημήτριο Νιάρχο στο τηλέφωνο: 210-6503385 και στο email: dniarchos@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1705), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs411.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf