ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 31/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-6486
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων/έργων «TASS», «PERSEUS», «HIPOW», «HITGATE», «PACT», «AF3» & «CyberROAD» τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δεκαέξι (16) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω σε κάθε θέση.

Ο/Η κάθε  υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα το πολύ σε τρεις από τις οκτώ (8) κατηγορίες  θέσεων.

1. Έξι (6) θέσεις Αρχιτέκτονα ΑΕΙ με εκτεταμένη εμπειρία σε χρήση πολυμεσικών τεχνολογιών, 3D animation, δυνατότητα επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο, και μεταπτυχιακές σπουδές σε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακή τέχνη. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση περιβάλλοντος AutoCAD και 3D Studio Max. Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο (After Effects, Premiere Pro). Εμπειρία σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (Unity). Πορτφόλιο εικαστικών δημιουργιών. Δείγματα εργασίας παραγωγής βίντεο. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο θα ληφθεί υπόψη.

2. Δύο (2) Θέσεις Προγραμματιστή Server/Web. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου. Άριστη γνώση προγραμματισμού Java EE. Γνώσεις και εμπειρία προγραμματισμού server-side (τεχνολογίες PHP, MySQL). Γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες GlassFish Server και Tomcat Server. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητά προσόντα: Γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσα C/C++, Javascript, HTML. Γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες Apache HTTP Server, JBoss, Play Framework. Γνώσεις και εμπειρία σε εφαρμογές Location-Based Services, με Google Maps & OpenStreetMap. Γνώσεις και εμπειρία σε version control systems SVN/Git.

3. Δύο (2) θέσεις πτυχιούχου ΑΕΙ. Εξειδίκευση σε σχεδιασμό και υλοποίηση χώρων εικονικής πραγματικότητας (virtual reality spaces). Εμπειρία σε Προσομοίωση. Εκτεταμένη και τεκμηριωμένη γνώση προγραμματισμού σε C, C++, VC++, Java και  βάσεις δεδομένων. Άριστη γνώση αγγλικής. Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο θα ληφθούν υπόψη.

4. Δύο (2) θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο της κατανόησης κοινωνικής συμπεριφοράς και υπολογιστικής ψυχολογίας και κοινωνιολογίας. Απαραίτητα προσόντα: Εκτεταμένη γνώση και εμπειρία σε ποιοτική ή/και ποσοτική μοντελοποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς  και της δυναμικής της. Κατανόηση διαφοροποιημένης συμπεριφοράς από βίντεο. Εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία προγραμματισμού σε C, C++, και Java κα' ελάχιστον. Μεταπτυχιακές σπουδές (κατά προτεραιότητα διδακτορικό), και κυρίως σε Υπολογιστικές Κοινωνικές Επιστήμες (Computational Social Sciences)  και δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Άριστη γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

5. Μία (1) θέση σχεδιαστή (modeler) ψηφιακών 3-διάστατων χώρων, 3D animated videos και διαφημιστικών spots. Απαραίτητα προσόντα:  Άριστη γνώση περιβάλλοντος AutoCAD και 3D Studio Max. Άριστη γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας και παραγωγής βίντεο (After Effects, Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator).   Πορτφόλιο εικαστικών δημιουργιών.  Δείγματα εργασίας παραγωγής βίντεο. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο θα ληφθεί υπόψη.

6. Μία (1) θέση πτυχιούχου ΑΕΙ για την συγγραφή επιχειρηματικών σχεδίων (business plans). Απαραίτητα προσόντα: Μεταπτυχιακές σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά και management. Εκτεταμένη και έμπρακτα επιτυχημένη εμπειρία στη συγγραφή  επιχειρηματικών σχεδίων.  Καλή δικτύωση με χρηματοδοτικούς φορείς και κεφάλαια. Δυνατότητα επαγγελματικής παρουσίασης επιχειρηματικών σχεδίων.  Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (κατ’ ελάχιστο). Προϋπηρεσία στο γνωστικό αντικείμενο απαραίτητη.

7. Μία (1) θέση διαχείρισης προγραμμάτων και συγγραφής ερευνητικών προτάσεων για ICT, Security, e-Health, Enhanced Learning, κλπ.  Τεκμηριωμένη και επιτυχής εμπειρία σε συγγραφή προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Διαχείριση προγραμμάτων και συγγραφή παραδοτέων. Οργάνωση συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων.  Δημόσιες σχέσεις στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.  Προετοιμασία οπτικό-ακουστικού υλικού  για πολυμεσικές παρουσιάσεις.  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή).  Τα προσόντα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής.  Μεταπτυχιακοί τίτλοι απαραίτητοι. Εκτεταμένη αντίστοιχη εμπειρία & οργανωτικές ικανότητες.  Ικανότητα σε διαπροσωπικές σχέσεις & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Εκτεταμένη γνώση MS Office με έμφαση στο Word, Excel, MS Project, power Point & Outlook. Επιπλέον γνώση πακέτων λογιστικής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Άριστη γνώση Αγγλικής κατ’ ελάχιστον.

8. Μία (1) θέση υποστήριξης προγραμμάτων.  Οργάνωση συναντήσεων εταίρων, ημερίδων, συνεδρίων και ενημερωτικών εκδηλώσεων,  Δημόσιες σχέσεις στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων,  Έκδοση και προώθηση ενημερωτικού υλικού, Διαχείριση προγραμμάτων και συγγραφή παραδοτέων, Προετοιμασίας οπτικό-ακουστικού υλικού  για πολυμεσικές παρουσιάσεις,     Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (προφορική & γραπτή). Τα προσόντα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής. Εκτεταμένη αντίστοιχη εμπειρία & οργανωτικές ικανότητες. Εκτεταμένη αντίστοιχη εμπειρία & οργανωτικές ικανότητες. Ικανότητα σε διαπροσωπικές σχέσεις & διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Εκτεταμένη γνώση MS Office με έμφαση στο Word, Excel, και MS Project.  Επιπλέον γνώση πακέτων λογιστικής θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Άριστη γνώση Αγγλικής κατ’ ελάχιστον.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-8-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος για πάνω από μία θέση, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε μία, που θα συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: nadines@iit.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs410.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf