ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 05/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5648
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου  «Προηγμένα Κεραμικά για Προστασία του Περιβάλλοντος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι είκοσι τέσσερις  (24) μήνες, ως εξής:

Μία (1) θέση συνεργάτη με Πτυχίο ΤΕΙ Χημικού Μηχανικού ή Συντηρητή Υλικών -Εμπειρία και προϋπηρεσία σε ερευνητικά εργαστήρια με έμφαση σε μελέτες κεραμικών υλικών, μετρήσεις φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων και μεταπτυχιακό θα είναι σημαντικά επιπλέον προσόντα.

Ο/Η συνεργάτης που θα επιλεγεί θα γίνει μέλος της ομάδος που μελετά διάφορα κεραμικά υλικά με ή χωρίς πρόσθετα στα πλαίσια βιομηχανικών προσπαθειών βελτίωσης των ιδιοτήτων τους και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 02-08-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Γεώργιο Βεκίνη, στο τηλέφωνο 210-6503322 και στο e-mail: gvekinis@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs409.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf