ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 17/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5976
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ – ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» (Ερευνητικό έργο MAGELLAN, Ε 1691), που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξωτερικού συνεργάτη με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Αυτός/ή που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του έργου (30/9/2015) ως εξής:

Μία (1) θέση διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή πτυχιούχου Φυσικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ραδιοηλεκτρολογία, απόφοιτου Ελληνικού πανεπιστημίου ή αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού, με αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και χαρακτηρισμό πρωτότυπων κεραιών που ενσωματώνουν στην κατασκευή τους υλικά με μαγνητικές ιδιότητες. Απαιτείται η γνώση ηλεκτρομαγνητισμού, εμπειρία στη σχεδίαση ή / και κατασκευή κεραιών και ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρομαγνητικής προσομοίωσης.

Για τη θέση αυτή, η καθοδήγηση της ερευνητικής εργασίας θα γίνει από το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αντώνιο Αλεξανδρίδη, στο τηλ. 210-6503163 και στο email: aalex@iit.demokritos.gr

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-8-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1691) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs408.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf