ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 09/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5760
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)

Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών - Δίας», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για 18 μήνες για το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων και Βιοτεχνολογίας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία για να εργαστούν σε θέματα βιοτεχνολογικών εφαρμογών και παθογένειας ιών εντόμων.  Για τη θέση απαιτείται εργαστηριακή εμπειρία σε μεθοδολογίες μοριακής και  κυτταρικής βιολογίας και καλλιέργειας κυττάρων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 1 σελίδα), όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία τους και τα ενδιαφέροντά τους. Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", 153 10 Αγία Παρασκευή, μέχρι τις 29-09-2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Κ. Ιατρού (iatrou@bio.demokritos.gr, 210-6503562).

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ Κ. ΦΟΝΤΑΡΑ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs407.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf