ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5930
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «RE3CAP -Ανάλυση, Ανάκτηση, Αναβίωση της Κλασσικής Αττικής Κεραμικής» (Ε-1775), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ο οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:

- 1 θέση Πειραματικού Πυρηνικού Φυσικού, κατόχου διδακτορικού τίτλου, με ερευνητικό έργο στη μελέτη της πυρηνικής δομής και πυρηνικών αντιδράσεων φορτισμένων σωματιδίων και αποδεδειγμένη εμπειρία στην χρήση σύνθετων ανιχνευτικών διατάξεων (multi-detector arrays), στην ανάπτυξη ή/και χρήση λογισμικού ανάλυσης δεδομένων και στη προσομοίωση πειραματικών διατάξεων με προηγμένου λογισμικά πακέτα (π.χ. GEANT). Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα Πακέτα εργασίας που αφορούν στις μετρήσεις για την Επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση επιλεγμένων δειγμάτων κεραμικής, και στον Σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος ταχείας πρωτοτυποποίησης με εκτύπωση τριών διαστάσεων. Η θέση είναι για 10 μήνες μερικής απασχόλησης.

- 1 θέση Φυσικού/ Ηλεκτρονικού. Για τη θέση απαιτούνται α) πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Φυσικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), β) μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Master’s) Ηλεκτρονικής ή συναφούς ειδικότητας. Θα συνεκτιμηθούν επίσης α) προϋπηρεσία σε επιταχυντικά συστήματα, β) τυχόν εμπειρία σε χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων εξομοίωσης και γνώσεις προγραμματισμού με το λογισμικό πακέτο LabView. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα Πακέτα εργασίας του έργου που αφορούν στην Ψηφιακή αποτύπωση με σαρωτή 3D και επεξεργασία εικόνας, στην επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση επιλεγμένων δειγμάτων κεραμικής, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη υπηρεσίας παραγωγής χαλκομανιών κεραμικής και στον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστήματος ταχείας πρωτοτυποποίησης με εκτύπωση τριών διαστάσεων. Η θέση είναι για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-7-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Χρήστο Μάρκου στο τηλέφωνο: 210-6503409 και στο email: cmarkou@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1775), και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs406.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf