ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 08/07/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-5695

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Σύμβασης Προμήθειας

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την παραλαβή της Σύμβασης με θέμα “Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών ενός (1) συστήματος χημικής εναπόθεσης ατμών κατάλληλου για την ανάπτυξη  του υλικού γραφενίου του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,  αξίας 110.000,00  Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

Πληροφορίες: Μ. Τσαπίνου
Τηλέφωνο: (210)-6503261
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag164.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ