ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 03/07/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-5445

 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Σύμβασης Προμήθειας

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την παραλαβή των κατωτέρω Συμβάσεων:

A) με αρ. 015/2013-4899

“Προμήθεια, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρηστών ενός πλήρους συστήματος φασματογραφίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας τεχνολογίας μαγνητικού πεδίου (HRMS) συνδεδεμένου με αέριο χρωματογράφο και αυτόματο δειγματολήπτη, κατάλληλο για αναλύσεις διοξινών” του Ινστιτούτου Πυρηνικών & Ραδιολογικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”,  αξίας 276.400,00  Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.

B) με αρ. 015/2013-5053

“Προμήθεια ενός ευέλικτου σταθμού ηλεκτρικών μετρήσεων με ακίδες με δυνατότητα μικρο-μετακινήσεων σχεδιασμένο κατάλληλα για το χαρακτηρισμό δισκιδίων (wafers) και διατάξεων σε κρυογενικές συνθήκες υπό κενό του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” , αξίας 58.999,00 Ευρώ πλεόν του αναλογούντος ΦΠΑ 23%.

Πληροφορίες: Μ.Τσαπίνου
Τηλέφωνο: (210)-6503261
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag163.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ