ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 05/07/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Aνάλυσης Διοξινών και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «HEALSHealth and Environment-wide Associations based on Large population Surveys», διάρκειας 5 ετών, που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να απασχολήσει ερευνητικό προσωπικό για τις ανάγκες του παραπάνω προγράμματος ως εξής:

- Πτυχιούχος Χημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή διδακτορικού τίτλου σχετικό με την Αναλυτική Χημεία ή την Τοξικολογία. Εμπειρία σε μελέτες αξιολόγησης του κινδύνου έκθεσης του ανθρώπου σε έμμονους οργανικούς ρύπους και της διερεύνησης του μηχανισμού μεταφοράς τους στο περιβάλλον θα κριθούν θετικά. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

- Απόφοιτος θετικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου με αντικείμενο την επίπτωση του περιβάλλοντος στην υγεία. Εμπειρία σε μελέτες έκθεσης πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς παράγοντες με έμφαση στην αέρια ρύπανση και την κλιματική αλλαγή. Γνώσεις βιοστατιστικής, διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων και συσχέτισής τους με την επίδραση την υγεία, θα κριθούν θετικά.


Πλήρη βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι 20-9-2013 στο e-mail: leondi@rrp.demokritos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Λεόντιο Λεοντιάδη ή την κα Κωστοπούλου, στο τηλέφωνο 210-6503610.