ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 02/07/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5413
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Αισθητήρων του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FOODSNIFFER – FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic spectroscopic chip identiFying harmFul substances in frEsh pRoduce» (Ε-1725), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση πτυχιούχου ΤΕΙ τμήματος Ηλεκτρονικής ή συναφούς αντικειμένου με εμπειρία στο προγραμματισμό μικροελεγκτών, στη σχεδίαση και υλοποίηση τυπωμένων κυκλωμάτων, στη συλλογή δεδομένων από αισθητήρες και την αποστολή δεδομένων μέσω ασυρμάτου δικτύου, στην ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα λογισμικού LabView, καθώς και στη σχεδίαση και κατασκευή αντικειμένων με τρισδιάστατο εκτυπωτή.


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2-8-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ιωάννη Ράπτη, στο τηλέφωνο 210-6503265 και στο e-mail: raptis@imel.demokritos.gr


Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1725) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs404.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf