ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 26/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5279
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες» (αρ.πρωτ. 3765/9-4-2013 – κωδικός πρότασης ERC-14 – απόφαση χρηματοδότησης 6077/31-5-2013) που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δράση «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις εξωτερικών ερευνητικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για εικοσιοκτώ (28) μήνες ή μέχρι τη λήξη του έργου, ως εξής:

1) Μεταδιδακτορικός συνεργάτης με γνώσεις βιοχημείας και μοριακής βιολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε βιοϊατρικές επιστήμες όπως βιολογία, βιοχημεία, χημεία, μοριακή βιολογία ή συναφείς τομείς. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση εμπειρίας σε τεχνικές μοριακής βιολογίας (κατασκευή πλασμιδιακών φορέων, κατευθυνόμενη μεταλλαξιγέννεση), κυτταροκαλλιεργειών ευκαρυωτικών κυττάρων, παραγωγής και καθαρισμού ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών καθώς και ενζυματικών δοκιμασιών, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του υποψηφίου ως κύριος συγγραφέας σε πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους. Πρότερη εμπειρία σε συστήματα έκφρασης με φορέα βακιλοιό θα συνεκτιμηθεί.

2) Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στον τομέα της δομικής βιολογίας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε βιοϊατρικές επιστήμες όπως βιολογία, βιοχημεία, χημεία, μοριακή βιολογία ή συναφείς τομείς. Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση εμπειρίας σε τεχνικές μοριακής βιολογίας, κυτταροκαλλιεργειών ευκαριωτικών κυττάρων, παραγωγής και καθαρισμού ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, κρυστάλλωσης  πρωτεϊνών και επίλυση κρυσταλλογραφικών δομών, όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του υποψηφίου ως κύριος συγγραφέας σε πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.

3) Θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στον τομέα της κυτταρικής βιολογίας. Απαραίτητες γνώσεις περιλαμβάνουν τεχνικές μοριακής βιολογίας, κυτταροκαλλιέργειες ευκαρυωτικών κυττάρων, παραγωγή και καθαρισμό ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών, κυτταρικές λειτουργικές δοκιμασίες, κυτταρομετρία ροής. Πρότερη εμπειρία σε πειραματικά μοντέλα ζώων είναι επιθυμητή.

4) Δύο θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στον τομέα της βιοχημείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο στον ευρύτερο τομέα των βιο-επιστημών και να μπορούν να ενταχθούν άμεσα ή να έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα διδακτορικού σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου της Ευρωζώνης. Πρότερη εμπειρία σε συστήματα παραγωγής πρωτεϊνών με χρήση φορέα βακιλοϊών, σε καθαρισμό πρωτεϊνών και σε ενζυματικές δοκιμασίες είναι επιθυμητή.

5) Μία θέση για μεταπτυχιακό φοιτητή στον τομέα της βιοχημείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν άμεσα ή να έχουν ήδη ενταχθεί σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου της Ευρωζώνης. Πρότερη εμπειρία σε συστήματα παραγωγής πρωτεϊνών με χρήση φορέα βακιλοϊών, σε καθαρισμό πρωτεϊνών και σε ενζυματικές δοκιμασίες είναι επιθυμητή.

6) Μία θέση για μεταπτυχιακό φοιτητή στον τομέα της οργανικής χημείας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ενταχθούν άμεσα ή να έχουν ήδη ενταχθεί σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου της Ευρωζώνης. Πρότερη εμπειρία σε οργανική σύνθεση, πεπτιδική χημεία ή στη χημεία οργανοφωσφορικών ενώσεων θα συνεκτιμηθεί.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-7-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Ευστράτιο Στρατίκο, στο e-mail: stratos@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έργο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs402.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf