ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 28/06/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-5366
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «SUSANA - Computational Fluid Dynamics (CFD) model evaluation protocol for safety analysis of hydrogen and fuel cell technologies» και «FOAMBUILD – Functional Adaptive nano-Materials and technologies for energy efficient BUILDings» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δυο (2) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με τα ακόλουθα απαιτούμενα προσόντα:

- Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Δίπλωμα θετικής κατεύθυνσης
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα υπολογιστικής ρευστομηχανικής
- Ερευνητική εμπειρία σε θέματα προσομοίωσης έκλυσης, διασποράς/καύσης υδρογόνου με μοντέλα υπολογιστικής  ρευστομηχανικής (CFD) (έργο SUSANA)
- Ερευνητική εμπειρία σε θέματα προσομοίωσης διφασικών ροών με μοντέλα υπολογιστικής ρευστομηχανικής (έργο FOAMBUILD)
- Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού Η/Υ σε γλώσσα F90

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 25-7-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αλέξανδρο Βενετσάνο, στο τηλέφωνο 210-6503402 και στο e-mail: venets@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το έργο και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs400.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf