ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 21/06/2013
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη πέντε (5) θέσεων εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του Ελληνικού προγράμματος AMINESS –"Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα" (ΕΕ 1798) με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, με τα προσόντα όπως προσδιορίζονται παρακάτω:

1. Μία (1) θέση Έρευνας σε αναγνώριση και επεξεργασία γεγονότων. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναγνώρισης και επεξεργασίας γεγονότων και της αναπαράστασης και επεξεργασίας γνώσης
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


2. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα αναγνώρισης και επεξεργασίας γεγονότων. Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
- Μεταπτυχιακή Εμπειρία στις περιοχές της αναγνώρισης και επεξεργασίας γεγονότων και της αναπαράστασης και επεξεργασίας γνώσης
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας


3. Μία (1) θέση Έρευνας σε θέματα βελτιστοποίησης και ανάλυσης μηχανισμών, πολιτικών και στρατηγικών. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της βελτιστοποίησης, της παιγνιοθεωρίας, των πολυπρακτορικών συστημάτων και της κατανεμημένης τεχνητής νοημοσύνης
- Εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


4. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα αναγνώρισης προτύπων και σύντηξης δεδομένων. Απαιτούμενα προσόντα:

- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναγνώρισης προτύπων και σύντηξης δεδομένων.
- Εμπειρία στην υλοποίηση και τον τεχνικό συντονισμό έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. Μία (1) θέση για έρευνα και ανάπτυξη σε θέματα αναγνώρισης προτύπων και μη επιβλεπόμενης μάθησης. Απαιτούμενα προσόντα:


- Διδακτορικό δίπλωμα
- Ερευνητική εμπειρία στις περιοχές της αναγνώρισης προτύπων με έμφαση σε μη επιβλεπόμενη και ημι-επιβλεπόμενη μάθηση.
- Εμπειρία στην υλοποίηση και τον τεχνικό συντονισμό έργων έρευνας & ανάπτυξης
- Εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά, πρέπει να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο email sper@iit.demokritos.gr (υπεύθυνος κ. Σ. Περαντώνης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Ευαγγελία Αλεξοπούλου στο τηλέφωνο 210-6503179 ή στο: ealex@iit.demokritos.gr.

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs399.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf