ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 30/05/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-4473
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος/έργου «Theoretical modeling of the transport properties of polysilicon nanowires for thermoelectric applications» (Ε-1699), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:

Αντικείμενο Θέσης

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη υποψήφιου διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Μελέτη ιδιοτήτων μεταφοράς νανοδομών ημιαγωγών με έμφαση στο πυρίτιου».  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι υποψήφιος διδάκτορας σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης και να έχει γνώση Fortran και C++. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 15-06-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρ Ξ. Ζιάννη, xzianni@gmail.com και xzianni@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs397.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf