ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 05/06/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-4709

 

Υποβολή προσφορών για τον ορισμό Ορκωτών Λογιστών

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τον έλεγχο της χρήσης του 2012 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

Οι όροι όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στο συνημμένο έγγραφο.


Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Συνημμένο Έγγραφο: diag158.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ