ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29/05/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-4409
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» (Ε-471), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για την υποστήριξη της οργάνωσης, λειτουργίας προβολής και προώθησης του Τεχνολογικού & Επιστημονικού Πάρκου Αττικής (ΤΕΠΑ) με έμφαση στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την προώθηση συνεργασίας του ΤΕΠΑ/ΕΚΕΦΕ «Δ» με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, ως εξής:

Περιγραφή Αντικειμένου:

- ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πλάνου δραστηριοτήτων για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του έργου του ΤΕΠΑ και του ΕΚΕΦΕ «Δ» σε σχέση με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας, με έμφαση στην τεχνολογία,
- η ανάδειξη ώριμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών για την προσέλκυση εξωτερικών συνεργατών και επενδυτών,
- γενικότερη ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Κέντρου σε Ελλάδα και εξωτερικό

Απαιτούμενα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σε θετικές ή οικονομικές επιστήμες της ημεδαπής η αντίστοιχου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά ή Master in Business Administration (MBA)
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
- Πολύχρονη (τουλάχιστον 10ετής) αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση τεχνολογίας και τις δημόσιες σχέσεις

Πρόσθετοι τίτλοι σπουδών δύναται να ληφθούν υπόψη.


Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-6-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Γραφείο Προέδρου, στο τηλέφωνο 210-6503022.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου (Ε-471) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs395.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf