ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29/05/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-4404
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου  FP7-NMP-2013-CSA-7 «STIMULATE – Stimulating the public attitude towards Advanced Materials» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τριάντα (30) μήνες, ως εξής:

Μία (1) θέση Εξωτερικού συνεργάτη, Φυσικού με Διδακτορικό στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών. Απαραίτητα προσόντα είναι η ερευνητική εμπειρία και δημοσιεύσεις στη μελέτη λειτουργικών νανοϋλικών, κυρίως με τεχνικές δομικού χαρακτηρισμού, όπως η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων κ.α. H ερευνητική προϋπηρεσία στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας  και η διδασκαλία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα είναι σημαντικά επιπλέον προσόντα.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21-6-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν Δρα Γεώργιο Βεκίνη, στο τηλέφωνο 210-6503322 και στο e-mail: gvekinis@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs393.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf