ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 26/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3502
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής)


Το Ινστιτούτο Βιοεπιστημών & Εφαρμογών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Ταυτοποίηση στόχων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών - Δίας», που χρηματοδοτείται από τις Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4)  θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου για 18 μήνες και τρείς (3) θέσεις πτυχιούχων συνεργατών με  σύμβαση μίσθωσης έργου για 24 μήνες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα για τις 4 θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών (για 18 μήνες):

1. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόμων και Βιοτεχνολογίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ειδίκευση στη Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία για να εργαστούν σε θέματα μοριακής βιολογίας και παθογένειας ιών εντόμων (έμφυτη ανοσολογική απόκριση ξενιστών, βιοτεχνολογικές εφαρμογές). Απαιτείται επίσης εργαστηριακή εμπειρία σε μεθοδολογίες κυτταρικής βιολογίας και καλλιέργειας κυττάρων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Ιατρού (iatrou@bio.demokritos.gr, 210-6503562).

2. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για το εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης. Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν (1) με τη μελέτη της μοριακής παθογένειας ασθενειών του ανθρώπου, που σχετίζονται με ελαττωματικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό και ανάπτυξη, και (2) τον χαρακτηρισμό της δράσης φαρμάκων, κυρίως σε αθανατοποιημένες και καρκινικές κυτταρικές σειρές, καθώς και σε δείγματα ασθενών, με την χρήση δοκιμών αλληλούχισης, ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο RNA και πρωτεΐνης, ανοσοκυτταροχημείας και συναφών τεχνικών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Γ. Βουτσινά  (mvoutsin@bio.demokritos.gr, 210-6503579).

3. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη από κοινού για τα εργαστήρια Χρονοβιολογίας και Πυρηνικές Πρωτεΐνες και Λειτουργία της Χρωματίνης.  Η έρευνα  σχετίζεται με το ρόλο της  αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης στη ρύθμιση της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε μεθοδολογίες μοριακής βιολογίας (κλωνοποίηση, qPCR, ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης, μελέτη γονιδιακής έκφρασης) καθώς και βιοχημείας και κυτταρικής βιολογίας (ανοσοστύπωμα, ανοσοκατακρήμνιση, χειρισμός κυτταρικών σειρών, μετασχηματισμός, FACS). Είναι επιθυμητή επιπλέον εμπειρία σε μεθόδους μικροσκοπίας (μικροσκοπία φθορισμού και συνεστιακή μικροσκοπία). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Δρες Α. Προμπονα prombona@bio.demokritos.gr, 210 650 3566) και Θ. Σουρλίγκα (sourlin@bio.demokritos.gr, 210 6503576).

4. Μια θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη για το εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού & Γήρανσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εξειδίκευση σε μεθόδους Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας, με ανάλογη ερευνητική-αναπτυξιακή εμπειρία και θα ασχοληθούν με τη μελέτη της επίδρασης εξωγενών στρες στη φυσιολογία κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου (ρύθμιση κυτταρικού πολλαπλασιασμού, βλάβες στο DNA, κυτταρική γήρανση κτλ.) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Δ. Κλέτσα (dkletsas@bio.demokritos.gr, 210-6503565).

Για τις παραπάνω θέσεις μεταδιδακτορικών συνεργατών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Βιολογικών ή άλλων συναφών επιστημών.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες), όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία τους και τα ενδιαφέροντά τους. Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", 153 10 Αγία Παρασκευή, μέχρι τις 29-05-2013.

Για τις 3 θέσεις  πτυχιούχων συνεργατών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (για 24 μήνες):

1. Μια θέση πτυχιούχου συνεργάτη (μεταπτυχιακός φοιτητής) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (PhD) ή την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (MSc) για το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Μικροοργανισμών.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Βιολογικών Επιστημών, με εμπειρία σε μεθόδους γενετικής, μοριακής και κυτταρικής βιολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην Δρα Β. Σοφιανοπούλου (vicky@bio.demokritos.gr,  210-6503602).

2. Μια θέση πτυχιούχου συνεργάτη (μεταπτυχιακός φοιτητής) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (PhD) για το εργαστήριο Βιοφυσικής και Βιοτεχνολογίας μεμβρανών.  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Βιολογικών Επιστημών, με εμπειρία σε καλλιέργειες κυανοβακτηρίων και σε βιοφυσικές μεθόδους μελέτης της φωτοσυνθετικής λειτουργίας.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στον Δρα Κ. Σταματάκη (kstam@bio.demokritos.gr,  210-6503518).

3. Μια θέση πτυχιούχου συνεργάτη (μεταπτυχιακός φοιτητής) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (PhD) για το εργαστήριο Κυτταρικής Σηματοδότησης και Μοριακής Φαρμακολογίας. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πτυχίου Βιολογικών ή συναφών Επιστημών, θα μελετήσουν τους Μοριακούς Μηχανισμούς Κυτταρικής Σηματοδότησης Διαμεμβρανικών Υποδοχέων. Εμπειρία σε θέματα μοριακής φαρμακολογίας, νευροβιολογίας και χρήση κυτταροκαλλιεργειών θα συνεκτιμηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Ζ. Γεωργούση (iro@bio.demokritos.gr, 210-6503564).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 1 σελίδα), όπου θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία τους και τα ενδιαφέροντά τους. Αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", 153 10 Αγία Παρασκευή, μέχρι τις 29-05-2013.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs388.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf