ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3320
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «IOLICAP- Novel IOnic LIquid and supported ionic liquid solvents for reversible CAPture of CO2» (Ε-1673), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερεις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών που θα απασχοληθούν με συμβάσεις μίσθωσης έργου και με αντικείμενα που αφορούν:

Θέση 1: Σύνθεση μεμβρανών ZIF-69 και ZIF-70 (Zeolite Imidazolate Framework) για εφαρμογές διαχωρισμού διοξειδίου του άνθρακα. Ο συνεργάτης θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

- Πτυχίο και διδακτορικό Φυσικού ή Χημικού ή συναφούς αντικειμένου.
- Ικανό αριθμό δημοσιεύσεων (τουλάχιστον πέντε (5)) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την σύνθεση ζεολίθων και πορωδών υλικών τύπου Zeolite Imidazolate Framework.
- Εμπειρία στην υδροθερμική σύνθεση και  καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό σύνθεσης και αναλυτικές μεθόδους χαρακτηρισμού.


Θέση 2: Σύνθεση κεραμικών μεμβρανών και μεμβρανών άνθρακα σε μορφή κοίλων ινών και τροποποίηση αυτών με ιοντικά υγρά για εφαρμογές διαχωρισμού διοξειδίου του άνθρακα. Ο συνεργάτης θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

- Πτυχίο και διδακτορικό Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου.
- Ικανό αριθμό δημοσιεύσεων (τουλάχιστον πέντε (5)) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την ανάπτυξη και χαρακτηρισμό μεμβρανών.
- Εμπειρία στον χαρακτηρισμό μεμβρανών με τεχνικές διαπερατότητας και ρόφησης και  καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές μεθόδους χαρακτηρισμού.

Θέση 3: Μελέτη Ιοντικών Υγρών ως νέων διαλυτών δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε διεργασίες scrubbing/stripping.  Ο συνεργάτης θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με στόχο την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

- Να είναι απόφοιτος Σχολής ή Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμένου.
- Να έχει ξεκινήσει μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε Σχολή ή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμένου.
- Να έχει εμπειρία στον χαρακτηρισμό της προσροφητικής ικανότητας διαλυτών και  καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές μεθόδους χαρακτηρισμού.

Θέση 4: Ανάπτυξη υβριδικών μεμβρανών ΖΙF-69/Ιοντικού Υγρού και μελέτη της διαχωριστικής ικανότητας CO2/N2. Ο συνεργάτης θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης, με στόχο την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης και θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:

- Να είναι απόφοιτος Σχολής ή Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμένου.
- Να έχει ξεκινήσει μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών σε Σχολή ή Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών ή συναφούς αντικειμένου.
- Εμπειρία στον χαρακτηρισμό μεμβρανών με τεχνικές διαπερατότητας και ρόφησης και  καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές μεθόδους χαρακτηρισμού.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-5-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Γ. Ρωμανό στα τηλέφωνα: 210-6503972-73 και στο
email: groman@chem.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1673), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs385.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf