ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3331
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NANO-DOLCES - Κρίσιμα Φαινόμενα και Μεταπτώσεις Φάσης σε Υγροκρυσταλλικά Συστήματα με Προσμίξεις Νανοσωματιδίων» (Ε-1752) που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδάκτορα ερευνητή Πτυχιούχου Χημείας που θα ασχοληθεί με τη σύνθεση νανοσωματιδίων με χημικές μεθόδους, καθώς και την επιφανειακή τροποποίηση νανοσωματιδίων και τη δημιουργία υβριδικών συστημάτων νανοσωματιδίων/ υγροκρυσταλλικών μορίων. Θα συνεργαστεί επίσης για τον χαρακτηρισμό των υβριδικών υλικών μαλακής ύλης (νανοσωματιδίων/υγρων κρυστάλλων) με οπτική μικροσκοπία πολωμένου φωτός.


Απαιτούμενη εμπειρία: Στη σύνθεση νανοδομημένων κολλοειδών υλικών και πλήρους χαρακτηρισμού (XRD, TEM, FT-IR, UV-vis, TGA, VSM).

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-5-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Γ. Νούνεση (τηλ. 210-6503857 και e-mail: nounesis@rrp.demokritos.gr)

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1752) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs384.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf