ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3319
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος “ΑΛΕΠΟΥ- Αυτόνομη οΛοκληρωμένη διάταξη Επιτόπιας και συνεχούς ΠαρακολΟύθησης αερίων ρΥπων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις” ΕΕ 1770 που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας ,καινοτομίας και της Ψηφιακής σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, στο οποίο ο «Δημόκριτος» συμμετέχει ως Υπεργολάβος  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.

Τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου.
- Διδακτορικό Δίπλωμα  κατά προτίμηση στη επιστήμη/τεχνολογία Πολυμερών
- Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού φαινομένων ροφήσεως σε πολυμερικα υλικά
- Εξοικείωση με τεχνικές λιθογραφίας
- Επιθυμητή η εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό χημικών αισθητήρων

Εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα:

Εργαστήριο Αισθητήρων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελέτης φαινομένων Μεταφοράς Υλης σε Πολυμερή , ΙΠΥΦΔΝΜ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-5-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Μ. Σανοπούλου, τηλ. 2106503785, e-mail:
sanopoul@chem.demokritos.gr.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs382.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf