ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3370
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας  του ΕΚΕΦΕ  «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NBCA-Ανίχνευση νέων αλληλομορφών που προδιαθέτουν για καρκίνο μαστού και ωοθηκών μέσω αλληλούχισης επόμενης γενεάς όλου του γονιδιώματος» (Ε-1783) που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη, εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη και τεχνικού εργαστηρίου οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού  συνεργάτη, ο οποίος/α θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Αντικείμενο θέσης: Πληθυσμιακή Γενετική

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Πτυχίο Βιολογίας
2. Εμπειρία σε ζητήματα «διακυβέρνησης» βιοτράπεζας και  στην αξιοποίηση των δειγμάτων της.
3. Εμπειρία στην υλοποίηση αντιστοίχων προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας
4. Άριστη γνώση υπολογιστών και Αγγλικής γλώσσας

Δύο (2) θέσεις εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη και τεχνικού εργαστηρίου, οι οποίοι/ες θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι είκοσι έξι (26) μήνες.

Αντικείμενο θέσης: Γενετική του καρκίνου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

1. Διδακτορικό δίπλωμα στη Μοριακή Βιολογία/Γενετική του καρκίνου
2. Εμπειρία σε τεχνικές Γενετικής του Καρκίνου
3. Δημοσιεύσεις σε συναφή αντικείμενα
4. Άριστη γνώση υπολογιστών και Αγγλικής γλώσσας (συγγραφή επιστημονικού κειμένου - παρουσιάσεις)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

1. Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογία, Γενετικής ή συναφών επιστημών
2. Εμπειρία σε τεχνικές Γενετικής του Καρκίνου
3. Άριστη γνώση υπολογιστών και Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-05-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Δρακούλη Γιαννουκάκο, στο τηλέφωνο 210-6503936 και στο e-mail:
yannouka@rrp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1783) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs381.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf