ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3341
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Control of surface Roughness by Simultaneous to plasma Etching Deposition, Έλεγχος τραχύτητας επιφανειών με εγχάραξη με πλάσμα και ταυτόχρονη απόθεση)» (Ε-1716) που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 6 μηνών ως εξής:

Μία (1) θέση απόφοιτου Πληροφορικής (ΑΕΙ) με εμπειρία στον προγραμματισμό για να εργαστεί στα θεματικά πεδία «Ανάπτυξη αριθμητικών αλγορίθμων και γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας σε κώδικες προσομοίωσης αέριας φάσης πλάσματος - Εγκατάσταση συστοιχίας υπολογιστών για παράλληλη επεξεργασία».

Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στο θεματικό πεδίο και σε διεργασίες πλάσματος.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-5-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Α.Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264 και στο e-mail:
atserepi@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου (Ε-1716) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs379.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf