ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 22/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3337
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Techno-Economic Assessment of CO2 Quality Effect on its Storage and Transport (CO2Quest)» (Ε-1774), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Απαραίτητα προσόντα για τους υποψήφιους είναι:

(α) Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Χημική Μηχανική,
(β) Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα θερμοδυναμικής ή / και μοριακής προσομοίωσης,
(γ) Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική ερευνητική προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε συναφή με το έργο ερευνητικά θέματα με έμφαση σε έργα Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(δ) Καλή γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα Fortran ή C / C++,
(ε) Γνώση ανάπτυξης λογισμικού σε διαφορετικές πλατφόρμες (Linux, Windows)

Αντικείμενο των δύο θέσεων θα είναι η ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή νέων μοντέλων για την πρόβλεψη των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, των ιδιοτήτων μεταφοράς (ιξώδες, συντελεστής διάχυσης και συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας) και της ισορροπίας φάσεων των μιγμάτων CO2 με προσμίξεις άλλων ουσιών που συναντώνται στα διάφορα στάδια της διεργασίας συγκράτησης και αποθήκευσης του CO2 (Carbon Capture and Sequestration).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι 2-5-2013, τα ακόλουθα προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου, Δρα Ιωάννη Οικονόμου, στο e-mail:
economou@chem.demokritos.gr:

(α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προϋπηρεσίας,
(β) Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
(γ) Ονόματα δύο επιστημόνων εκτός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» που έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τον υποψήφιο εάν τους ζητηθεί.

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου, ο τίτλος έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs378.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf