ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3312
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «TOP ELECTRONICS - Έξυπνες Ηλεκτρονικές Πύλες από Τοπολογικούς Μονωτές» (Ε-1743), που υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης για τριάντα (30) μήνες, ως εξής:

Μία (1) θέση κατόχου πτυχίου Φυσικού και κατόχου διδακτορικού με εμπειρία στην παρασκευή τοπολογικών μονωτών ή άλλων διδιάστατων φυλλόμορφων κρυστάλλων με συγγενείς ηλεκτρονικές ιδιότητες και εμπειρία στη μέτρηση ηλεκτρικών ιδιοτήτων υλικών.

Μία (1) θέση κατόχου πτυχίου Φυσικού και κατόχου διδακτορικού με εμπειρία στη Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων για την ανάλυση/χαρτογράφηση της ηλεκτρονικής δομής των υλικών. Θα συνεκτιμηθεί πιθανή εμπειρία στην ανάπτυξη λεπτών υμενίων με τη μέθοδο της επιταξίας με μοριακές δέσμες.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-5-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Αθανάσιο Δημουλά, στο τηλέφωνο 210-6503340 και στο e-mail:
dimoulas@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (Ε-1743), η θέση και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs377.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf