ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18/04/2013
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2013-3316
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Tο Ινστιτούτο Πυρηνικών & Ραδιοβιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Λιγότερα πυρηνικά κατάλοιπα & ασφαλέστερη αξιοποίηση ερευνητικών αντιδραστήρων» (Ε-1703) που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, με διάρκεια έως τη λήξη του έργου 30-9-2015 ως εξής:

Μία (1) θέση πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού με Μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc στην Πυρηνική Τεχνολογία και τεκμηριωμένη εμπειρία στη χρήση πολύπλοκων αριθμητικών κωδίκων στο ίδιο αντικείμενο. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει άριστα την Αγγλική γλώσσα, ενώ γνώση της Γαλλικής θα ληφθεί επίσης υπόψη.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-5-2013 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Ν. Κατσαρό (τηλ. 210-6503715 και e-mail: nicos@ipta.demokritos.gr)

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός του έργου (E-1703) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs376.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf