ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 18/04/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-3238
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Σύμβασης Προμήθειας


Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την παραλαβή της κατωτέρω Σύμβασης με αρ. 015/2013-446:

“Προμήθεια ενός (1) σαρωτικού μικροσκοπίου ακίδας υπερ-υψηλού κενού (Scanning Probe Microscope, SPM) του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»”  αξίας 141.500,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.


Πληροφορίες: M. Τσαπίνου
Τηλέφωνο: (210)-6503261
Fax: (210)-6532122


Αναλυτική Προκήρυξη: diag156.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ