ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 12/04/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-3013
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου Διαγωνισμού


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την:

«Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε καλή λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών αυτοματοποιημένης διάταξης δυναμικού σταθμικού αναλυτή ρόφησης αερίων/ατμών του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δ”, προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (#125.000,00#€) πλέον του Φ.Π.Α 23% με αριθμό 015/07/2013/3,


θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Απριλίου 2013 και ώρα 11:30 στο Τμήμα Προμηθειών της Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού δημόσια, η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.


Πληροφορίες: Mαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag155.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ