ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 65 030 46 - ΦΑΞ: 210 65 32 122
   
 
Αγ.Παρασκευή: 19/03/2013
Αρ. Πρωτ: 015/2013-2306
 

Διαδικασία για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για Δημόσιο Διαγωνισμό


Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τον:

«Καθημερινό καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων (εργαστηρίων) του ΕΚΕΦΕ “Δ”», προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% με αριθμό 015/07/2013/2.


θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού δημόσια η διαδικασία κλήρωσης για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.


Πληροφορίες: Mαρία Τζούμα
Τηλέφωνο: (210)-6503257
Fax: (210)-6532122

Αναλυτική Προκήρυξη: diag149.pdf


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ