Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας


Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας προέκυψε από τη συγχώνευση των Ινστιτούτων Επιστήμης Υλικών, Μικροηλεκτρονικής και Φυσικοχημείας, βάσει του Ν. 4051/2012.

Το νεοσυσταθέν Ινστιτούτο απαρτίζεται πλέον από τρεις τομείς, οι ερευνητικές δραστηριότητες των οποίων παρέμειναν οι ίδιες, όπως περιγράφονται στις ιστοσελίδες των παλαιών Ινστιτούτων.

Τομέας Επιστήμης Υλικών

Τομέας Μικροηλεκτρονικής

Τομέας Φυσικοχημείας