ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 18/12/2012
 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών)


Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «tranScriptorium», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Δύο (2) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών προ-επεξεργασίας και αναγνώρισης χειρογράφων. Απαιτούνται: Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας εγγράφων, επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης, εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για την ανάπτυξη νέων, φιλικών προς τον χρήστη και διαδραστικών τεχνικών αναγνώρισης χειρογράφων για υψηλής ποιότητας μεταγραφή του χειρόγραφου κειμένου με την ελάχιστη δυνατή διαμεσολάβηση του χρήστη. Απαιτούνται: Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας εγγράφων, επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης, εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Δύο (2) θέσεις εξωτερικού συνεργάτη για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών δεικτοδότησης και αναζήτησης λέξεων κλειδιών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες απευθείας εντοπισμού λέξεων στην εικόνα (word spotting). Απαιτούνται: Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας εγγράφων, επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης, εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη για την ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και οικονομικά συμφερόντων λύσεων για την δεικτοδότηση, αναζήτηση και μεταγραφή ιστορικών χειρόγραφων ψηφιακών εγγράφων χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες αναγνώρισης χειρόγραφων χαρακτήρων. Απαιτούνται: Πτυχίο ΑΕΙ και αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία σε θέματα ψηφιακής επεξεργασίας εγγράφων, επεξεργασίας εικόνας και αναγνώρισης προτύπων, εμπειρία στην υλοποίηση έργων έρευνας & ανάπτυξης, εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις με πλήρη βιογραφικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον Δρ. Βασίλη Γάτο (τηλ. 210 650 3183, email: bgat@iit.demokritos.gr) εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 
Σχετικό Αρχείο: Jobs342.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf