ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 05/12/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7531
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «NEXT-GEN-CAT Development of NEXT GENeration cost efficient automotive CATalysts» (Ε-1683), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι  θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

1. Μια θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, Χημικού/Χημικού Μηχανικού/ Επιστήμης Υλικών  διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης έως το τέλους του έργου (31/01/20116) με τα παρακάτω προσόντα:

- Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Χημεία/Χημική Μηχανική/ Επιστήμης Υλικών
- Ερευνητική εμπειρία στην ανάπτυξη, χαρακτηρισμό και αποτίμηση καταλυτών με έμφαση στους καταλύτες αυτοκινήτων και την διάσπαση οξειδίων του αζώτου
- Εμπειρία τόσο στην παρασκευή νανοσωματιδίων όσο και στην αποτελεσματική απόθεσή τους σε πορώδη υποστρώματα
- Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και τη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων
- Καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές τεχνικές (φασματοσκοπία, μικροσκοπία, ποροσιμετρία κλπ.)
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
- Ικανό αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

2. Μια θέση εξωτερικού επιστημονικού συνεργάτη (με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης με τα παρακάτω προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Χημικού Μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές τομέα
- Εμπειρία σε θέματα σύνθεσης και τροποποίησης πορωδών υλικών
- Καλή εξοικείωση με εργαστηριακό εξοπλισμό και αναλυτικές τεχνικές (χρωματογραφία, φασματοσκοπία, μικροσκοπία, ποροσιμετρια κλπ.)
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Φώτιο Κατσαρό, στο τηλέφωνο 210-6503671 και στο e-mail: fkats@chem.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs341.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf