ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 29-11-2012
Αρ. Πρωτ: 015/2012-7424
 
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικρσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «AdMatDSC- Προηγμένα υλικά για ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες υψηλής απόδοσης» (Ε-1741), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρείς (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Δύο (2) θέσεις μεταδιδακτόρων ερευνητών:

1. Μία (1) θέση πτυχιούχου και κατόχου διδακτορικού διπλώματος στις Φυσικές Επιστήμες  (Φυσικός ή Χημικός ή Χημικός Μηχανικός) με αντικείμενο νανο-υλικά και νανοτεχνολογία (υμένια άνθρακα-γραφενίου /τιτανίας, μεταλλικά νανοσωματίδια, αντίθετα ηλεκτρόδια CNT γραφενίου, κβαντικές τελείες ημιαγωγών και ενσωμάτωση υλικών σε κυψελίδες), για απασχόληση χρονικής διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης στους 19,26 μήνες.

2. Μία (1) θέση πτυχιούχου και κατόχου διδακτορικού διπλώματος στη Χημεία, με αντικείμενο τον συντονισμό και την εφαρμογή σύνθεσης οργανικών  χρωστικών  και συμπλοκών  για απασχόληση χρονικής διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης στους 19,26 μήνες.

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορος:

Μία (1) θέση πτυχιούχου Χημείας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Οργανική ή/και Ανόργανη Χημεία, με αντικείμενο την σύνθεση και τον χαρακτηρισμό οργανικών, μεταλλο-οργανικών και ανθρακοειδών μοριακών ενώσεων για απασχόληση χρονικής διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης στους 36 μήνες.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Δρα Πολύκαρπο Φαλάρα, στο τηλέφωνο 210-6503644 και στο email: papi@chem.demokritos.gr

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται ανaρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση  www.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Αρχείο προκήρυξης: Jobs339.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf
 

Ο Προϊστάμενος
Γραμματείας Ειδικού Λογαριασμού


Ευριπίδης Παπαδόπουλος