ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7044
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου  «LOVE FOOD-Love wave fully integrated Lab-on-Chip platform for food pathogen detection» (Ε-1727).  προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για έξι (6) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή που θα ασχοληθεί με την κατασκευή βιομικροσυστήματος ενεργοποιημένου με πλάσμα αερίων για εμπλουτισμό και απομόνωση του DNA παθογόνων μικροοργανισμών σε τρόφιμα. Απαιτούμενη εμπειρία: Κατασκευή μικροαναλυτικών διατάξεων, τροποποίηση επιφανειών με πλάσμα, πρόσδεση βιομορίων σε τροποποιημένες επιφάνειες, εμπειρία εργασίας σε καθαρό χώρο και στην χρήση αντιδραστήρων πλάσματος. Χρονική διάρκεια: 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι 36 μήνες.

Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων μικροεργαστηρίων (Lab-on-a-chip) με ενσωματωμένα μικροθερμαντικά στοιχεία  και αισθητήρες για την ανίχνευση παθογόνων σε τρόφιμα».  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών), κάτοχος διδακτορικού, και με εμπειρία στο σχεδιασμό και κατασκευή μικροδιατάξεων και διεργασίες μικροτεχνολογίας. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό μικρορευστονικών διατάξεων και συστημάτων. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Μία (1) θέση υποψηφίου Διδάκτορα στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη μικρορευστονικών διατάξεων για ενίσχυση DNA και μικροεργαστηρίων (Lab-on-a-chip) για ανίχνευση παθογόνων σε τρόφιμα».  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ τμήματος Φυσικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής σχολής (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μηχανικός Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή τελευταίο στάδιο πριν την λήψη του διπλώματος) σε συναφές πεδίο, και με εμπειρία σε διεργασίες μικροτεχνολογίας. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό μικροδιατάξεων. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 36 μήνες.

Μία (1) θέση υποψηφίου Διδάκτορα Χημικού ή Μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που θα απασχοληθεί με την κατασκευή, σφράγιση και χαρακτηρισμό μικροαναλυτικών διατάξεων με έμφαση την χρωματογραφία σε ψηφίδα (μικροτσίπ). Η εργασία θα ενταχθεί στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής με θέμα μικροαναλυτικά εργαστήρια σε ψηφίδα για διαχωρισμούς (lab on a chip). Απαιτούμενη εμπειρία: Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (ή τελευταίο στάδιο πριν την λήψη του διπλώματος) σε μικροτεχνολογία, ή αναλυτική χημεία, ή συναφές. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Χρονική διάρκεια: Σύμβαση για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι 36 μήνες.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Σχεδιασμός και αυτοματοποίηση συστήματος μετρήσεων βιοαισθητήρων και μικρο-ροϊκών κυκλωμάτων».  Ο υποψήφιος πρέπει να είναι φυσικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Master ή Διδακτορικό) και να έχει εμπειρία στην σχεδίαση αναλογικών κυκλωμάτων και στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση μικροελεγκτών και/ή FPGA. Απαιτείται γνώση σχεδίασης κυκλωμάτων VLSI όπως επίσης και γνώση C, VHDL και Labview.  Επιθυμητή είναι η εμπειρία στην ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων για χαρακτηρισμό μικρομηχανικών αισθητήρων. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη στο θεματικό πεδίο «Ανάπτυξη διαδικασιών κατασκευής και χαρακτηρισμού μικρομηχανικών βιοαισθητήρων πυριτίου». Ο υποψήφιος πρέπει να είναι φυσικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜSc) με κατεύθυνση την Μικροηλεκτρονική και εμπειρία στις διαδικασίες καθαρού χώρου μικροηλεκτρονικής και στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό μικρομηχανικών αισθητήρων πυριτίου. Επιθυμητή είναι η εμπειρία στην ανάπτυξη και χαρακτηρισμό βιοαισθητήρων. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης.

Για την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων με τίτλο ‘’LOVEFOOD– Love wave fully integrated Lab-on-chip platform for food pathogen detection” (Έργο ΓΕΛ ΕΕ-1727), και «DESIREDROP– Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων»  (ΕΕ-1717) το Ινστιτούτο  Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, ως εξής:

Μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, απόφοιτου ανωτάτης σχολής για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας. Εμπειρία: Ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων (οργανωτικά, γραμματειακά, οικονομικά), οργάνωση σχολείων, σεμιναρίων, άριστα αγγλικά, επιθυμητή εμπειρία σε κατάστρωση επιχειρηματικών σχεδίων. Η σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης μέχρι 36 μήνες.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 12-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κ. Α.Τσερέπη, στο τηλέφωνο 210-6503264 και στο e-mail: atserepi@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs338.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf