ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7040
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (εγκαταστάσεις Πύλου), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Online Optical Probes for Quality Control and Safety Assessment of Olive and Other Edible Oils» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τριάντα (30) μήνες, ως εξής:

1. Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου διδακτορικού τίτλου σπουδών (PhD). Το αντικείμενο της θέσης αφορά την φασματοσκοπική μελέτη δειγμάτων ελαιολάδου. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και βαθμονόμηση συσκευής πραγματικού χρόνου για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου. Η εμπειρία σε μελέτη και ανάλυση δεδομένων φασματοσκοπίας, ή δεδομένων ανιχνευτών Πειραματικής Φυσικής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη.

2. Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Φυσικών Επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc), με αντικείμενο την εφαρμοσμένη οπτική. Το αντικείμενο της θέσης αφορά την ανάπτυξη οπτικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου. Η εμπειρία σε συστήματα οπτικής μετάδοσης δεδομένων μέσω οπτικών ινών, καθώς και στη βαθμονόμηση και χαρακτηρισμό πειραματικών διατάξεων φυσικής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψη.

3. Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, Πτυχιούχου Οικονομικών Επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) με αντικείμενο την Επιστήμη των Υπολογιστών. Το αντικείμενο της θέσης αυτής είναι η λογιστική διαχείριση του έργου, καθώς και η ανάπτυξη λογισμικού για τις γενικότερες ανάγκες προβολής και διαχείρισης δεδομένων του έργου.

4. Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Το αντικείμενο της θέσης αφορά την ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για την καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οπτικών συσκευών για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Γεώργιο Σταυρόπουλο, στο τηλέφωνο 27230-23300 και στο e-mail: stavrop@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs337.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf