ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7043
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο «Δομικών μελετών Βιομορίων και Φαρμάκων με NMR» του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών  του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού «Development of Novel Natural Product-based Imaging Probes for Early Diagnosis and Therapeutic Application in Multi-Drug Resistant Tumors - PITHEAS», (Ε-1731) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για (1) θέση εξωτερικού μεταδιδακτορικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ορισμένου χρόνου ως εξής:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγραμμάτος/έργου ERA.Net RUS, Linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia,  με τίτλο «Development of Novel Natural Product-based Imaging Probes for Early Diagnosis and Therapeutic Application in Multi-Drug Resistant Tumors - PITHEAS», Αρ. ΕΕ 1731, με επιστημονική υπεύθυνη τη Δρ. Μαρίνα Σαγνού ερευνήτρια Δ΄ του ΙΒ-Ε.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα επιδιωχθεί:

- Η σύνθεση παραγώγων φυσικών προϊόντων με προτεινόμενη φαρμακευτική δράση στο σύστημα της φαρμακοαντίστασης (MDR)
- Η προσπάθεια ραδιοεπισήμανσης κατάλληλα διαμορφωμένων πρόδρομων μορίων για την ανάπτυξη ραδιο-ιχνηθετών
- Η ανάπτυξη κυτταρικών σειρών φαρμακοαντίστασης για μελέτες κυτταροτοξικότητας

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν σημαντική εργαστηριακή εμπειρία στους τομείς την Ιατρικής/Φαρμακευτικής Χημείας και θα ήταν επιθυμητή και η γνώση Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας και συστημάτων in vitro βιολογικών μελετών (κυτταρικές καλλιέργειες). Απαραίτητη είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και η δυνατότητα χρήσης Η/Υ.

Με το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών για ένα χρόνο, με δυνατότητα παράτασης για τουλάχιστον 6 ακόμα μήνες. Το ύψος των αποδοχών θα εξαρτηθεί από τα προσόντα και την εμπειρία του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν με την αίτησή τους ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλου σπουδών και ένα σύντομο υπόμνημα (μέχρι 2 σελίδες) στο οποίο θα περιγράφεται η μέχρι τώρα εμπειρία και τα ενδιαφέροντά τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες και συνεντεύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δρα Μ. Σαγνού, τηλ. 210-6503558 και e-mail: sagnou@bio.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs336.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf