ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 19/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7059
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων του Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «FOODSNIFFER – FOOD Safety at the point-of-Need via monolithic spectroscopic chip identiFying harmFul substances in frEsh pRoduce» (Ε-1725), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης, ως εξής:

Μία (1) θέση αποφοίτου ΑΕΙ, τμημάτων φυσικών επιστημών, κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) και διδακτορικού διπλώματος και εμπειρία σε προσομοίωση της διάδοσης φωτός, διεργασίες μικροηλεκτρονικής, χαρακτηρισμό οπτικών και οπτοηλεκτρονικών διατάξεων και χαρακτηρισμό επιφανειών. Η απασχόληση θα είναι στο θεματικό πεδίο «προσομοίωση, κατασκευή μονολιθικά ολοκληρωμένων οπτοηλεκρονικών διατάξεων και χαρακτηρισμό αυτών στην ανίχνευση επικίνδυνων ουσιών στα τρόφιμα». Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στην εκπόνηση αντιστοίχων ερευνητικών προγραμμάτων, στην προσομοίωση της διάδοσης φωτός σε επίπεδους κυματοδηγούς και σε διεργασίες μικρο/νανοτεχνολογίας.

Μία (1) θέση αποφοίτου TΕΙ ή ισότιμης σχολής για να εργαστεί στο θεματικό πεδίο «επεξεργασία εικόνας σε πραγματικό χρόνο και τεχνικές μείωσης θορύβου σε οπτικά συστήματα». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επίσης να είναι σε θέση να αναπτύσσουν προγράμματα λήψεως δεδομένων και να κατέχουν τη χρήση λογισμικού για σχεδιασμό μασκών λιθογραφίας.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 14-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κ. Ιωάννη Ράπτη, στο τηλέφωνο 210-6503265 και στο e-mail: raptis@imel.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1725) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs334.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf