ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7037
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων «REFREEPERMAG – Rare Earth Free Permanent Magnets» (Ε-1705), «SPOT – Spin orbit torque memory for cache and multicore processor applications» (Ε-1736) και «Νέα Νανοδομικά Μαγνητικά Υλικά ως πυρήνες σε DC-DC Μετατροπείς» – ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Ε-1742), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, ως εξής:

Για το πρόγραμμα «REFREEPERMAG – Rare Earth Free Permanent Magnets» (Ε-1705):

Μία (1) θέση ολικής ή μερικής απασχόλησης για την τεχνική υποστήριξη του παραπάνω προγράμματος. Προσόντα που απαιτούνται είναι να είναι απόφοιτος ΤΕΙ η ισοδύναμης τεχνικής σχολής και γνώση κατασκευής και λειτουργίας λεπτομηχανικών η μικρορομποτικών κατασκευών, που είναι απαραίτητες για την επιτυχή τεχνική υποστήριξη του προγράμματος. Γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες αυτοματισμού θα συνεκτιμηθούν.

Για το πρόγραμμα «SPOT – Spin orbit torque memory for cache and multicore processor applications» (Ε-1736):

Mία (1) θέση Φυσικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, κατόχου τουλάχιστο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών   ή  Διδακτορικού  και    με  εμπειρία  στην   εναπόθεση   λεπτών   μαγνητικών  υμενίων   με  την τεχνολογία sputtering δυαδικών ή τριαδικών συστημάτων, αλλά και με εμπειρία στο χαρακτηρισμό με τεχνικές όπως περίθλαση ακτίνων – Χ,  με μαγνητόμετρο Kerr, SQUID ή VSM . Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό  στοιχείων τύπου ΜΤJ - magnetic tunnel junctions, που αποτελούν τη βάση ανάπτυξης μνημών στο παραπάνω πρόγραμμα.

Για το πρόγραμμα «Νέα Νανοδομικά Μαγνητικά Υλικά ως πυρήνες σε DC-DC Μετατροπείς» – ΑΡΙΣΤΕΙΑ (Ε-1742):

Mία (1) θέση Φυσικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, κατόχου τουλάχιστο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή Διδακτορικού και με εμπειρία στην εναπόθεση λεπτών μαγνητικών υμενίων με την τεχνολογία sputtering  δυαδικών ή τριαδικών συστημάτων, αλλά και με εμπειρία στο χαρακτηρισμό με τεχνικές όπως περίθλαση ακτίνων – Χ,  με μαγνητόμετρο Kerr, SQUID ή VSM.  Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η εμπειρία στην κατασκευή και χαρακτηρισμό  πολυστρωματικών υμενίων, χαρακτηρισμός σε υψηλές συχνότητες ( GHz)  και κατασκευή DC-DC μετατροπέων και εκτίμηση της απόδοσής τους.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 30-11-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον Δρα Δημήτριο Νιάρχο, στο τηλέφωνο 210-6503385 και στο e-mail: dniarchos@ims.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο αριθμός έργου (Ε-1705) – (Ε-1736) – (Ε-1742) και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs333.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf