ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 16/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7050
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας, και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος/έργου «Hydra-Hybrid ablative development for re-entry in planetary atmospheric thermal protection» (Ε-1688) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) έτη.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη Συστημάτων Θερμικής Προστασίας (ΣΘΠ) για τη χρήση τους σε αεροδιαστημικές εφαρμογές σε ακραία οξειδωτικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες όπως τα θερμά μέρη αεροδιαστημικών οχημάτων για τροχιακή είσοδο, πλανητικές έρευνες κ.α.

Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί για την ανάπτυξη συναρμογών/συνενώσεων θερμοαπαγωγών υλικών, βασισμένων σε γραφιτικές φενολικές ρητίνες και σε φελλώδη υλικά, με σύνθετα κεραμικά υλικά. Η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και η περίθλαση ακτίνων Χ θα είναι οι βασικές τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στην ερευνητική δραστηριότητα. Επιπλέον αναμένεται και η ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων για τον έλεγχο των ΣΘΠ σε ακραία περιβάλλοντα.

Τα προσόντα των υποψηφίων είναι ως εξής:

Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, κατά προτίμηση στην Επιστήμη των Υλικών.  Η εμπειρία σχεδιασμού και κατασκευής πειραματικών διατάξεων είναι επιθυμητή. Εμπερία σε ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, μεταλλογραφία, συστήματα θερμοκρασιών και κενού θα ληφθεί υπόψιν. Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προφορικής και γραπτής, και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 17-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανωτέρω θέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δρα Κωνσταντίνα Μεργιά, στο τηλέφωνο 210-6503706 και στο e-mail: kmergia@ipta.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο ο αριθμός έργου και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs332.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf