ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ: ΑΜΟΙΒΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Τ.Κ. 15310 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Θ. 60228
 

Αγ.Παρασκευή: 15/11/2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 015/2012-7030
ΘΕΜΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Το Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντηση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος  για τη διερεύνηση της φύσεως των εκλάμψεων ακτίνων –γ (GRB)» (Ε-1701), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ο οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα παράτασης ως εξής:

1) 1 θέση Συνεργαζόμενου Ερευνητή με προσόντα Δ' βαθμίδας και συγκεκριμένα έναν Διδάκτορα θετικών επιστημών με ερευνητική και αναπτυξιακή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της Πειραματικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων ή της Πειραματικής Αστροσωματιδιακής Φυσικής.

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα εργαστεί στα πλαίσια της ομάδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" που συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των Εκλάμψεων ακτίνων-γ (GRB)". Ο συνεργαζόμενος ερευνητής αναμένεται να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις φάσεις του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις που αφορούν:

- σε μελέτες που αφορούν σε προσομοιώσεις φυσικών διεργασιών, πειραματικών μετρήσεων και βελτιστοποίησης του ανιχνευτή

- στη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και ολοκλήρωσης της συτονομης συστοιχίας ανιχνευτών
- στις δοκιμές πεδίου
- στις δραστηριότητες δημοσιοποίησης και εκλαΐκευσης των επιστημονικών πεδίων που αφορούν στο ερευνητικό πρόγραμμα

Με βάση τα παραπάνω επιθυμούμε οι υποψήφιοι, εκτός των τυπικών προσόντων, να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και συμμετοχή σε πειράματα Φυσικής Σωματιδιακής ή/και Αστροσωματιδιακής Φυσικής.

Να έχουν εμπειρία με διαδικασίες προσομοίωσης και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων.
Να έχουν εμπειρία με συστήματα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων (DAQ).
Να έχουν επικοινωνιακές δεξιότητες με το ευρύτερο κοινό.

2) 1 θέση Φυσικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Φυσικού ή άλλης συναφούς σχολής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική.

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα εργαστεί στα πλαίσια της ομάδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" που συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των Εκλάμψεων ακτινών-γ (GRB)".

Ο επιλεγείς υποψήφιος αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στις δραστηριότητες του προγράμματος που αφορούν στον σχεδιασμό, κατασκευή, δοκιμές και ολοκλήρωση της αυτόνομης συστοιχίας ανιχνευτών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι δραστηριότητες που αφορούν στους οπτικούς ανιχνευτές, τα ηλεκτρονικά τους και το σύστημα ελέγχου και συλλογής των δεδομένων, καθώς επίσης και στο σύστημα μηχανικής σύνδεσης των επί μέρους στοιχείων του ανιχνευτή.

Επίσης στις δραστηριότητες που αφορούν στην ακουστική επικοινωνία και τις δοκιμές πεδίου στη θάλασσα.

Με βάση τα παραπάνω, εμπειρία σε θέματα συστημάτων οπτικής ανίχνευσης και ακουστικής επικοινωνίας θα συνεκτιμηθεί ως ιδιαίτερο προσόν.

3) 1 θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο γνωστικό αντικείμενο της Πειραματικής Αστροσωματιδιακής Φυσικής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Φυσικού ή άλλης συναφούς σχολής και Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών στη Φυσική.

Ο υποψήφιος που θα προσληφθεί θα εργαστεί με τα μέλη της ομάδας του ΙΠΣΦ του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" που συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των Εκλάμψεων ακτινών-γ (GRB)".

Ο υποψήφιος θα εργαστεί με στόχο την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και αναμένεται να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις φάσεις του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις που αφορούν:

- σε μελέτες που αφορούν σε προσομοιώσεις φυσικών διεργασιών, πειραματικών μετρήσεων και βελτιστοποίησης του ανιχνευτή
- στη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και ολοκλήρωσης της συτονομης συστοιχίας ανιχνευτών
- στις δοκιμές πεδίου
- στις δραστηριότητες δημοσιοποίησης και εκλαΐκευσης των επιστημονικών πεδίων που αφορούν στο ερευνητικό πρόγραμμα

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 10-12-2012 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τoν κ. Χρήστο Μάρκου στο τηλέφωνο: 210-6503409 και στο email: cmarkou@inp.demokritos.gr

Προσοχή: Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο αριθμός έργου (ΕΕ-1701), η θέση (θέμα) που ενδιαφέρει και ο αρμόδιος για πληροφορίες.

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 
Σχετικό Αρχείο: Jobs331.pdf
Αίτηση: Αίτηση_ΓΕΛ_09_06_2006.rtf